urbic.com logotip

Struktura atomov in molekul za kemike

Predavanja so trenutno na daljavo v

  • sredo od 8:00 do 10:00
  • petek od 15:00 do 18:00

Datumi za kolokvije in izpite še niso določeni.

Za seminarske naloge se dogovorite po emailu.

Gradivo za strukturo atomov in molekul

Uporaba numeričnih metod v kemiji

Vaje so trenutno na daljavo

  • torek od 11:00 do 14:00
  • torek od 17:00 do 20:00
  • četrtek od 14:00 do 17:00
  • četrtek od 17:00 do 20:00

Datum pričetka vaj bo objavljen naknadno.

Gradivo za uporabo numeričnih metod v kemiji

Statistika varnosti

Predavanja Statistike varnosti so trenutno na daljavo v

  • torek od 8:00 do 10:00

Gradivo za statistiko varnosti

Numerične metode v varnosti 2

Seminarske vaje Numerične metode v varnosit 2 so trenutno na daljavo v

  • ponedeljek od 14:00 do 16:00

Gradivo za numerične metode v varnosti 2

Modeliranje kemijskih sistemov

Predavanja Modeliranje kemijskih sistemov bodo na urniku v drugem semestru.

Gradivo za numerične metode v varnosti 2

Možne teme za diplomske in magistrske naloge (bolonjski študij 1. in 2. stopnje)

Za podrobnosti se pozanimajte po elektronski pošti ali pa osebno na govorilnih urah. Možne so tudi druge teme, ki niso objavljene, s področja računske kemije in statistične mehanike.

A) Kvantna kemija (Struktura atomov in molekul)

1. Elektronska struktura dvodimenzionalnega kristala (grafen, beli grafen (BN), berilijevega oksida (BeO), planarnega bora
2. Absorpcija organskih molekul na beli grafen
3. Absorpcija vode in skupkov vode ter polioksidov na grafen
4. Interakcija med vodo in nepolarnimi žlahtnimi plini ter izračun indukcije dipola na žlahtnih plinih
5. Vpliv polarnih molekul kot amonijak, različne kisline itd na jakost vodikove vezi med dvema vodama

B) Računalniške simulacije (Monte Carlo, molekulska dinamika)

6. Hidratacija nepolarnih molekul med dvema ravnima ploščama, opis z 2D MB modelom vode
7. Hidratacija nepolarnih molekul v poroznih sistemih, opis z 2D MB modelom vode
8. Strukturne in termodinamične lastnosti dvodimenzionalnih dipolov s pomočjo Monte Carlo simulacije
9. Izračun difuzijske konstante z metodo Monte Carlo za različne vrste tekočin
10. Določitev dielektrične konstante MB modela vode

C) Teoretična biokemija

11. Tunelski efekt in mutacije DNA parov
12. Corse grain potencial za pare aminokislin in uporaba tega potenciala za napoved strukture proteinov.
13. Določitev parskih porazdelitvenih funkcije za pare aminokislin iz eksperimentalno poznanih struktur proteinov.
14. Določitev gostot aminokislin v proteinih iz eksperimentalno poznanih struktur proteinov.

D) Eksperimentalna fizikalna kemija

15. Temperaturna odvisnosti gostot višjih alkoholov (oktanol, nonanol, decanol)
16. Temperaturna odvisnosti strukture višjih alkoholov (oktanol, nonanol, decanol) z rentgenskim sipanjem
17. Odvisnost ”Recovery rate” kofeina in ostalih spojin iz kave pri različnih temperaturah

Mentorstvo pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

Za podrobnosti se pozanimajte po elektronski pošti ali pa osebno na govorilnih urah. Možne s tudi druge teme, ki niso objavljene, s področja računske kemije in statistične mehanike.

Mentorstvo pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

PAVKOVIČ, Veronika. Gostote alkoholov in njihovih mešanic : diplomsko delo : visokošolski študijski program Kemijska tehnologija, 2018.

ŽIBERT, Taja. Vinil alkohol v medzvezdnem prostoru : diplomsko delo : univerzitetni študijski program 1. stopnje Kemija, 2018.

ROR, Dominik. Gostotna anomalija v raztopinah izopropanola in litijevega klorida : diplomsko delo: visokošolski študijski program Kemijska tehnologija, 2017.

JESENKO, Barbara. Statistična analiza varnosti v letalskem prometu : diplomsko delo : univerzitetni študijski program 1. stopnje Tehniška varnost, 2017.

PAPEŽ, Petra. Monte Carlo simulacija dvodimenzionalnih modelov alkoholov : diplomsko delo na univerzitetnem študiju Kemija , 2016.

DLOUHY, Matjaž. Struktura in interakcija metil radikala : diplomsko delo na univerzitetnem študiju Kemija, 2016.

SIMONČIČ, Matjaž. Kemijske reakcije v medzvezdnem prostoru : diplomsko delo na univerzitetnem študiju Kemija, 2016.

POPOVIĆ, Sanja. Temperaturna odvisnost gostot alkoholov in mešanic alkoholov ter vode : diplomsko delo na visokošolskem strokovnem študiju Kemijska tehnologija, 2016.

OSENJAK, Maja. Vpliv temperature na ekstrakcijo kofeina iz kave : diplomsko delo, 2015.

KASTELIC, Michelle. Anomalne lastnosti mešanic vode in alkohola, 2015.

PRŠLJA, Paulina. Lastnosti dvodimenzionalnih asimetričnih elektrolitov, 2015.

ŽAKELJ, Gašper. Anomalije mešanic vode in metanola, 2014.

AUPIČ, Jana. Adsorpcija organskih molekul na grafen, 2013.

ZALAR, Matja. Študija termodinamičnih lastnosti modela vode s centralno simetričnim potencialom z metodo Monte Carlo, 2013

Mentorstvo in somentorstvo pri magistrskih delih (bolonjski študij 2. stopnje)

SIMONČIČ, Matjaž. Nastanek biokemijskih prekurzorjev v medzvezdnem prostoru : magistrsko delo , 2018.

DLOUHY, Matjaž. Reaktivnost in stabilnost hidrotrioksi radikala : magistrsko delo , 2018.

PRŠLJA, Paulina. Monte Carlo simulacije mešanic vode in preprostih alkoholov : magistrsko delo , 2017.

ŽAKELJ, Gašper. Teoretične raziskave solvatacije nepolarnega topljenca v metanolu : magistrsko delo , 2016.

STRNISA, Filip. Uporaba mrežne Boltzmannove metode za modeliranje transportnih pojavov v mikrofluidnih napravah : magistrsko delo , 2016.

PRASNIKAR, Anže. Simulacija reakcije in prenosa snovi z mrežno Boltzmannovo metodo : magistrsko delo , 2016.

AUPIČ, Jana. Analitična teorija za pettočkovni model vode, 2015.

GLADOVIĆ, Martin. Študija lastnosti vode v poroznih materialih z metodo Monte Carlo, 2014.

Mentorstvo pri diplomskih delih

POBERŽNIK, Matic. Kooperativni efekti pri hidrataciji enovalentnih ionov. 2014.

KRŽIŠNIK, Klemen. Porazdelitvene funkcije aminokislin v strukturah proteinov. 2014.

KURTJAK, Mario. Lastnosti vode v poroznih materialih po modelu Mercedes-Benz. , 2012.

HUŠ, Matej. Odvisnost potenciala med molekulama vode od lokalnega okolja [tudi univerzitetna študentska Prešernova nagrada], 2011.

Mentorstvo in somentorstvo pri doktorskih delih

TUŠAR, Simona. Modeliranje reakcij radikalov ob prisotnosti vode in kislin v atmosferi : doktorska disertacija., 2016.

HUŠ, Matej. Teoretične raziskave anomalnih lastnosti tekočin in raztopin : doktorska disertacija., 2015.

Mentorstvo pri raziskovalnih delih

SIMONČIČ, Matjaž. Vpliv elektronegativnosti atomov na jakost vodikove vezi, 2015.

PODJED, Nina. Vpliv koncentracije topljenca na anomalne lastnosti vode, 2015.

AUPIČ, Jana. Statistično mehanske raziskave togih polielektrolitov [Študentska Prešernova nagrada], 2014.