urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki reši kvadratno enačbo v realnih številih. Program naj vas na začetku prosi, da vnesite koeficiente kvadratne enačbe in vam nato izpiše rešitve, dve, eno ali napiše, da ni realnih rešitev.

program kvadrat
implicit none
real :: a,b,c,d,x1,x2
write (*,*) "vnesi parametre kvadratne enacbe"
read (*,*) a,b,c
d=b**2-4e0*a*c
if (d.eq.0) then
   x1=-b/2e0/a
   write(*,*)'x1,2=',x1
elseif (d.gt.0) then
   x1=(-b+sqrt(d))/2e0/a
   x2=(-b-sqrt(d))/2e0/a
   write(*,*)'x1=',x1
   write(*,*)'x2=',x2
else
   write(*,*)'ni realnih resitev'
endif
end program kvadrat

Tekst sedaj shranimo kot datoteko kvadrat.f90 in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.