urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki napiše enačbo premice skozi dve podani točki. Program naj vas na začetku prosi, da vnesite koordinate točk, in nato izpiše rešitev v obliki y=k*x+n, če se da.

program linearna
implicit none
real :: x1,x2,y1,y2
real :: k,n
write(*,*)'Vnesi koordinate prve tocke'
write (*,'(a4,$)')'x1='   
read (*,*) x1
write (*,'(a4,$)')'y1='   
read (*,*) y1
write(*,*)'Vnesi koordinate druge tocke'
write (*,'(a4,$)')'x2='   
read (*,*) x2
write (*,'(a4,$)')'y2='   
read (*,*) y2
k=(y2-y1)/(x2-x1)
n=y1-k*x1
if (x1==x2) then
 write(*,*) 'Premica je navpicna. Enacba je x=',x1
elseif (k==0) then
 write(*,*) 'Premice je vodoravna. Enacba je y=',n
elseif (n==0) then
 write(*,*) 'Premice gre skozi izhodisce. Enacba je y=',k,'x'
else
 if (n>0) write(*,*) 'Enacba je y=',k,'x+',n
 if (n<0) write(*,*) 'Enacba je y=',k,'x-',abs(n)
endif
end program linearna 

abs(x) vrne absolutno vrednost števila.

Tekst sedaj shranimo kot datoteko linearna.f90 in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.