urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki vam za vneseno naravno število n izpiše prvih n praštevil.

program prastevilo
implicit none
logical :: prav
integer :: m,i,j,k
write(*,*) 'vnesi pozitivno celo stevilo'
read (*,*) m
j=0
k=2
do while (j < m)
 prav=.true.
 do i=2,k-1
  if (mod(k,i)==0) prav=.false.
 enddo
 if (prav) then
  j=j+1
  write(*,*)j,'.to prastevilo je ',k
 endif
 k=k+1
enddo
end program prastevilo

Tekst sedaj shranimo kot datoteko prastevilo2.f90 in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.