urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki vam za vneseni par naravnih števil po Evklidovem algoritmu poišče največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik.

program evklid
implicit none
integer :: a,b,o,v
write(*,*) 'vnesi prvo pozitivno celo stevilo'
read (*,*) a
write(*,*) 'vnesi drugo pozitivno celo stevilo'
read (*,*) b
v=a*b
write(*,'(i5,a1,i5,a1,i5,a1,i5)')a,'=',b,'*',a/b,'+',mod(a,b)
o=mod(a,b)
do while (o>0)
 a=b
 b=o
 write(*,'(i5,a1,i5,a1,i5,a1,i5)')a,'=',b,'*',a/b,'+',mod(a,b)
 o=mod(a,b)
enddo
write(*,*)'Najvecji skupni delitelj je',b
v=v/b
write(*,*)'Najmanjsi skupni veckratnik je',v
end program evklid

Tekst sedaj shranimo kot datoteko evklid.f90 in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.