urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki odpre datoteko z imenom arc.txt in vanjo tabelira funkcije arccos(x), arcsin(x) in arctg(x) na definicijskem območju s korakom 0,1. x in vrednosti funkcij naj zapiše na dve decimalki. Podatke iz datoteke narišite s programom gnuplot. Arctg(x) je definiran za vsa realna števila. Tabeliraj ga od -10 do 10.

program arc
implicit none
real :: x,pi,y
integer :: i
pi=atan(1.)*4.
open(101,file='arc.txt')
do i=-100,100
 x=i*0.1   !x gre s korakom 0.1
 if ((x>1).or.(x<-1)) then  !tam kje arcsin in arcos nista definirana ju ne racuna
 write(101,'(f10.2,2a10,f10.2)')x,'-','-',atan(x)  
 else
 write(101,'(4f10.2)')x,acos(x),asin(x),atan(x)
 endif
enddo
close(101)
write(*,*)'koncal sem'  
end program arc

Tekst sedaj shranimo kot datoteko file3.f90 in prevedemo. Program tabelira funkcije v datoteko arc.txt.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja, postopka risanja z gnuplotom in narisana grafa v pdf datoteki. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Grafi so nerisani v naslednji PDF datoteki.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.