urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki prebere rezultate analize barve oči. V datoteki eyes.txt so podatki o spolu osebe in barvi oči. Program na ugotovi, koliko je osebkov (moških in žensk skupaj) z določeno barvo oči in naj rezultate zapiše v datoteko. Z gnuplotom narišite histogram. Ugotovite še, če imajo moški in ženske različne barve oči.

program stat
implicit none
integer :: brown, blue, hazel, green
integer :: brownf, bluef, hazelf, greenf
integer :: i,j,m,f
character*5 y
character x
open(101,file='eyes.txt')
brown=0
blue=0
green=0
hazel=0
brownf=0
bluef=0
greenf=0
hazelf=0
do i=1,2000
 read(101,*)j,x,y
 if ((x=='m').and.(y=='brown')) then
 brown=brown+1
 else  if ((x=='m').and.(y=='blue')) then
 blue=blue+1
 else  if ((x=='m').and.(y=='hazel')) then
 hazel=hazel+1
 else  if ((x=='m').and.(y=='green')) then
 green=green+1
 else  if ((x=='f').and.(y=='brown')) then
 brownf=brownf+1
 else  if ((x=='f').and.(y=='blue')) then
 bluef=bluef+1
 else  if ((x=='f').and.(y=='hazel')) then
 hazelf=hazelf+1
 else
 greenf=greenf+1
 endif
enddo
close(101)
m=brown+blue+hazel+green
f=brownf+bluef+greenf+hazelf
open(102,file='hist2.txt')
write(102,*)1,brown+brownf,brown,brownf,m,f,'brown'
write(102,*)2,blue+bluef,blue,bluef,m,f,'blue'
write(102,*)3,hazel+hazelf,hazel,hazelf,m,f,'hazel'
write(102,*)4,green+greenf,green,greenf,m,f,'green'
close(102)
write(*,*)'histogram je narejen.'
end program stat

Tekst sedaj shranimo kot datoteko oci.f90 in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja, postopka risanja z gnuplotom in narisana grafa v pdf datoteki. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite. Histogram je narisan v naslednji PDF datoteki.

Ter podatki za histogram v hist2.txt

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.