urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki prebere rezultate analize barve oči. V datoteki eyes.txt so podatki o spolu osebe in barvi oči. Program na ugotovi, koliko je osebkov (moških in žensk skupaj) z določeno barvo oči in naj rezultate zapiše v datoteko. Z gnuplotom narišite histogram. Ugotovite še, če imajo moški in ženske različne barve oči.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main ()
{
 int i,j;
 int brown=0,blue=0,hazel=0,green=0,brownf=0,bluef=0,hazelf=0,greenf=0;
 int m,f;
 string x,y;
 ofstream mf;
 mf.open ("hist2.txt");
 ifstream eyes;
 eyes.open ("eyes.txt");
 while (!eyes.eof()){
 eyes >> j >> x >> y;
  if (!eyes.eof()) {
  i=i+1;
  if ((x=="m")&&(y=="brown")) 
  brown=brown+1;
  if ((x=="m")&&(y=="blue")) 
  blue=blue+1;
  if ((x=="m")&&(y=="hazel")) 
  hazel=hazel+1;
  if ((x=="m")&&(y=="green")) 
  green=green+1;
  if ((x=="f")&&(y=="brown")) 
  brownf=brownf+1;
  if ((x=="f")&&(y=="blue")) 
  bluef=bluef+1;
  if ((x=="f")&&(y=="hazel")) 
  hazelf=hazelf+1;
  if ((x=="f")&&(y=="green")) 
  greenf=greenf+1;
  }
 }
 m=brown+blue+green+hazel;
 f=brownf+bluef+greenf+hazelf;
 mf << 1 << " "<< brown+brownf<< " "<< brown<< " "<< brownf<< " "<< m<< " "<< f<< " brown"<< endl;
 mf << 2 << " "<< blue+bluef<< " "<< blue<< " "<< bluef<< " "<< m<< " "<< f<< " blue"<< endl;
 mf << 3 << " "<< hazel+hazelf<< " "<< hazel<< " "<< hazelf<< " "<< m<< " "<< f<< " hazel"<< endl;
 mf << 4 << " "<< green+greenf<< " "<< green<< " "<< greenf<< " "<< m<< " "<< f<< " green"<< endl;
 mf.close();
 eyes.close(); 
 cout << "histogram je narejen.";
}

Tekst sedaj shranimo kot datoteko oci.cpp in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja, postopka risanja z gnuplotom in narisana grafa v pdf datoteki. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite. Histogram je narisan v naslednji PDF datoteki.

Ter podatki za histogram v hist2.txt

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.