urbic.com logotip

Ukazi:

rewind(unit) - se premakne na začetek datoteke
backspace(unit) - se premakne ze eno vrstico nazaj
form='formatted' - to pomeni, da zapisuje podatke v nam berljivem načinu form='unformatted' - to pomeni, da piše podatke v strojnem nam nebranem zapisu, hitrejše branje in pisanje v datoteko

program datoteke
implicit none
integer::i,v,v2,OK
open(111,file='st.txt',form='formatted')
do i=1,100
write(111,*)i
enddo
close(111)
open(15,file='st.txt',form='formatted')
OK=0
v=0
do while (OK==0)
 read(15,*,iostat=OK)i
 if (OK==0) v=v+i
enddo
rewind(15) ! ta ukaz na prevrti na zacetek datoteke
write(*,*)'vsota stevil je ',v
OK=0
v2=0
do while (OK==0)
 read(15,*,iostat=OK)i
 if (OK==0) v2=v2+i**2
enddo
write(*,*)'vsota kvadratov stevil je ',v2
rewind(15)
do i=1,50
read(15,*)
enddo
read(15,*)i
write(*,*)i
backspace(15) !ta ukaz se nam premakne za eno vrstico nazaj v datoteki
read(15,*)i
write(*,*)i
close(15) 
end program datoteke

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.